Polityka prywatności i cookies

Wrocław 29.09.2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES WELLBEING INSTITUTE

I. ZASADY OGÓLNIE PRZYJĘTEJ PRZEZ NAS POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej prowadzonej przez Wellbeing Institute pod adresem www.wellbeingexpert.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Strona, Serwis) jest Wellbeing Institute z siedzibą przy ul. Swobodna 1, 4 piętro, 50-088 Wrocław, NIP 8943132400 (dalej także jako: ADO, Usługodawca).

2. W związku z prowadzoną działalnością ADO zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. ADO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

4. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@wellbeinginstitute.com.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Wellbeing Institute, ul. Swobodna 1, 4 piętro, 50-088 Wrocław.

5. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Wellbeing Institute oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Wellbeing Institute.

6. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora.

7. Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wellbeing Institute jest zgoda Klientów (Usługobiorców), konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

a) umożliwienia Klientom korzystania w pełni z funkcji strony internetowej,

b) zawierania i realizacji umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez Administratora danych w jego Serwisie;

c) świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych Serwisie administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika Serwisu;

d) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju;

e) realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów, f) wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody;

g) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez administratora danych.

3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Wellbeing Institute, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, lub zamówienia przez Wellbeing Institute.

4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Wellbeing Institute oraz Produktów i usług partnerów handlowych Wellbeing Institute.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Wellbeing Institute. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

6. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7. Wellbeing Institute będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

10. Wellbeing Institute zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Wellbeing Institute.

11. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.wellbeinginstitute.com.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez partnerów Wellbeing Institute.

12. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Wellbeing Institute. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

13. Podczas wizyty stronie internetowej prowadzonej przez Wellbeing Institute, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: info@wellbeinginstitute.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

4. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania.

IV OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania

c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

2. Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

V. INNE FORMULARZE

W serwisach należących Wellbeing Institute mogą znajdować się gościnnie formularze partnerów dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism, które są nieobsługiwane przez Wellbeing Institute, nie podlegają one niniejszej Polityce Prywatności.

VI. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.

3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. 14. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

VII. PLIKI „COOKIES”

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

3. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.wellbeinginstitute.com.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

2. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia.

3. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie będą dotyczyły możliwości sprzedaży podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Wellbeing Institute serwisu i newsletterów.